Skoal Smokeless Tobacco, X-tra Mint, Long Cut

100% American tobacco. Tax class M. A pinch better since 1934. Guaranteed fresh. Skoal.com.