Gates Bar-B-Q Sauce, Sweet & Mild

Kansas City's own Bar-B-Q sauce.